Category Archives: PENDIDIKAN

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 

Oleh  Dhidhik Setiabudi

 

 

 

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 

 

Nama Sekolah : SMA Negeri 4 Kota Maju

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas/Semester : X PA 1/Gasal

Pertemuan ke- : Dua

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

 

Standar Kopetensi :Mampu memahami berbagai ragam wacana lisan tentang bahasa,sastra, dalam kerangka budaya jawa melalui menyimak cerita atau informasi dari berbagai media.

Kopetensi Dasar :Memahami cerita atau berita yang dibacakan atau melalui berbagai media

Indikator :

 1. Siswa mampu mengungkapkan tema dari artikel yang dibacakan.
 2. Siswa mampu menjelaskan alasan terjadinya masalah dalam artikel yang telah dibacakan.
 3. Siswa mampu menjelaskan solusi pemecahan masalah dalam artikel yang telah dibacakan.
 4. Siswa mengungkapkan gagasan dan pendapat tentang isi dari artikel.
 5. Siswa mampu mengungkapkan pesan moral yang terkandung dalam artikel yang telah dibacakan.

 

I. Tujuan Pembelajaran:

Siswa mampu :

1. Mampu mengungkapkan tema dari artikel yang dibacakan.

2. Menjelaskan alasan terjadinya masalah dalam artikel yang telah dibacakan.

3. Menjelaskan solusi pemecahan masalah dalam artikel yang telah dibacakan.

4. Mengungkapkan gagasan dan pendapat tentang isi dari artikel.

5. Mengungkapkan pesan moral yang terkandung dalam artikel yang telah dibacakan.

 

II. Materi Pembelajaran:

Artikel berbahasal Jawa ” Basa Jawa Saiki Wis Arang arang Digunakake“ dari LKS Esensi halaman 10-11 (terlampir).

 

III. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, diskusi dan tanya jawab.

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

A. Kegiatan Awal

Membuka pelajaran dengan salam; Apersepsi, menyampaikan topic yang akan dibicarakan.

 

B. Kegiatan Inti

§ Guru menyuruh salah satu siswa untuk membaca artikel berbahasal Jawa ” Basa Jawa Saiki Wis Arang arang Digunakake“

§ Siswa lain mendengarkan dan membaca dalam hati teks yang sama sambil mencermati siswa yang membaca di depan.

§ Siswa mengungkapkan tema dari artikel yang telah dibacakan oleh salah satu temannya.

§ Siswa menjelaskan alasan terjadinya masalah yang terdapat dalam artikel yang telah dibacakan.

§ Siswa menjelaskan pemecahan masalah yang terdapat dalam artikel yang telah dibacakan.

§ Siswa mengungkapkan gagasan dan pendapat tentang isi dari artikel.

§ Siswa mengungkapkan pesan moral yang terkandung dalam artikel yang telah dibacakan.

 

C. Penutup

§ Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari..

§ Guru menyimpulkan isi materi yang telah disampaikan

§ Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan atas hal-hal yang belum jelas.

 

D. Tindak lanjut

Guru memberikan tugas rumah ats materi yang telah disampaikan dalam pertemuan ini.

 

V. Alat/ Media/ Sumber Belajar:

1. Alat belajar : white board, spidol.

2. Media : foto copy artikel berbahasal Jawa ” Basa Jawa Saiki Wis Arang arang Digunakake“ .

3. Sumber belajar:

§ LKS Esensi (TIM MGMP BAHASA JAWA KABUPATEN CILACAP).

§ Kamus Jawa-Indonesia (Suratno, Pardi. 2006. Kamus Jawa-Indonesia dan Mutiara Budaya Jawa. Yogyakarta: adi Wacana).

VI. Penilaian

 1. Teknik Penilaian: pertanyaan tertulis dan lisan (keaktivan siswa menyampaikan pertanyaan, pendapat dan sebagainya pada saat PBM berlangsung)..
 2. Bentuk instrument: uraian objektif dan uraian non objektif.

Instrument penialian:

1. Kaandarna temanipun artikel menika !

2. Menapa masalah ingkang wonten artikel menika ?

3. Kados pundi caranipun kangge ngembangaken basa jawa wonten masyarakat jawa ?

4. Kaandharna pesan moral ingkang wonten ing artikel menika. !

5. Kados pundi pamanggih panjenengan ngengingi wosing artikel menika ?

Kunci jawaban:

 1. Artikel menika nggadhahi tema basa jawa wonten ing jaman sakmenika.
 2. Masalah ingkang wonten ing artikel menika inggih menika basa jawa sakmenika sampun arang-arang dipun ginakaken. Awit tesih alit sampun dipungladhi migunakaken basa Indonesia kagem padintenan.
 3. Ngembangaken basa jawa wonten masyarakat jawa saged ngagem cara ngulinakaken ngagem basa jawa wonten kalodhangan menapa kemawon lan guru kedah kreativ uga mandhiri.
 4. Dados tiyang jawi kedah ngulinakaken migunakaken basa jawa wonten ing padintenan, amargi basa jawa menika nggadhahi kathah kandhutan pendhidhikan.
 5. Wosing artikel menika ngengingi babagan basa jawa wonten ing jaman sakmenika.

 

Kriteria Penilaian:

No Indikator Instrumen Krtiteria Skor
1 Mampu mengungkapkan tema dari artikel yang dibacakan Kaandarna temanipun artikel menika ! Ketepatan penyebutan tema artikel. 10
2 Menjelaskan alasan terjadinya masalah dalam artikel yang telah dibacakan Menapa masalah ingkang wonten artikel menika ?

 

Ketepatan menyebutkan masalah yang terdapat dalam artikel. 10
3 Menjelaskan solusi pemecahan masalah dalam artikel yang telah dibacakan Kados pundi caranipun kangge ngembangaken basa jawa wonten masyarakat jawa ?

 

Ketepatan menyebutkan solusi pemecahanmasalah yang terdapat dalam artikel. 10
4 Mengungkapkan gagasan dan pendapat tentang isi dari artikel. Kaandharna pesan moral ingkang wonten ing artikel menika. ! Ketepatan pendapat terhadap isi artikel serta pemilihan diksi. 40
5 Mengungkapkan pesan moral yang terkandung dalam artikel yang telah dibacakan. Kados pundi pamanggih panjenengan ngengingi wosing artikel menika ? Ketepatan menyebutkan pesan moral yang terdapat dalam artikel. 30

 

Skor 100

 

 

 

 

 

Menyetujui,

 

 

Dosen pembimbing Mahasiswa

 

 

Nur Hidayati, S.Pd. Dhidhik Setiabudi NIP. 132296142 NIM. 07205244042

 

 

LAMPIRAN

 

 

 

Basa Jawa Saiki Wis Arang arang Digunakake

 

Basa Jawa saiki wis pancen arang arang digunakake, akeh bocah ing jaman saiki ora mudheng basa jawa. Awit isih cilik digladhi migunakake basa Indonesia kanggo bsa padinan, kanthi mengkono basa jawa kaanggep angel. Supaya bias migunakake basa jawa kang bener kudu gladhen supaya lancer. Sak ora orane kudu bener pocapane, ngerti tandha wacan.

Kabeh guru mligini guru kang tingkat dhasar mono tugase mandhasi watake bocah, amrih besuke bisaa dadi generasi penerus kang nduweni akhlak kang kena di andelalake sarta duwe pakarti luhur. Awit jroning basa jawa mau akeh kandhungan pendhidhikan tumrap bocah amrih tansah nuhoni tumindak andhap asor, ngetrapake tata karma, tata susila, treping basa samubarang wong, lan sapiturutipun.

Bocah saiki akeh kang babar pisan ora nduweni andhap asor, sludar-sludur kaya wedhus prucul marang guru lan wong tuwa. Apa merga kena pengaruhe jaman kang saya canggih ? kanyatane senajan wulanan basa jawa wis dicacake, nanging asile meksa during maremake. Jalaran wulangan basa jawa during entuk papan jembar kang semestine. Wulangan basa jawa isih kaya dene tanduran tumpang sari ana pinggir galengan, saka ngendi bisane menehi asil kang maksimal. Carane ngetrapake uga during bias rancag, isih kecincungan, jalaran bvocah during nguwasani basa jawa. Luwih-luwih ngenani paramasastra kang ruwet.

“Pak kula badhe kondur rumiyin.”

“Wong kula tindak Malang nitih sepur.”

“Kula lingsem menwi badhe tindak dhateng dalemipun Bu Ning.”

Basa kang sliring mengkono mau kerep keprungu ing bebrayan. Sarehne basa jawa during entuk papan kang semestine, wektune winates, mula guru bisaa nduweni kreativitas kang dhuwur. Contone, nalika ing kalodangan apa bae, bocah tansah dijak komunikasi nggunakake basa jawa, nurut unggah-ungguhing basa. Mesthi bab iki mung kanggo daerah tinamtu wae, kang pendhudhuke mayoritas masyarakat jawa.

Tembang ugi kena kanggo ningkatake pendhidhikan budi pekerti, aja nganti diliwakake marang bocah upama cakepane ngarang dhewe, golek ukara kang kena kanggo ndhidhik bocah, dene lagune bias njiplak saka lagu-lagu kang wis popular., kang bocah wis mesthi gampang apal lan sisane. Wulangan budi pakerti sarana tembang lewih gampang disenengi bocah, awit karo nembang atine seneng lan bocah uga niteni ukara kang ditembangake mau. Timbang sarana ceramah, bocah malah ora pati migatekake, tur ora bisa langsung nyanthel marang jiwane bocah.

Kanggo ngembangake basa jawa, tembang lan budayane, amrih wis lumaku rancag guru kudu bisa mandhiri. Aja nemen nemen njagakaake marang kang nduweni kawenangan. Pengalaman mbuktekake, saben ana program amrih lestari lan ngrembakane basa/budaya jawa, pancen dalane ora lancer, akeh sandhungane. Mligie ngenani prapebaya.

Carane guru bisaa nyawiji karo kelompok masyarakat endi waekaqng nduweni misi nglestarekake sastra lan basa jawa. Umpamane makarya bebarengan karo sastrawan jawa, nganakake lomba ,maca basa jawa, lomba nembang lan sapiturutipun. Bab prabeya bisa golek kanthi sambat marang kang nduweni kawigaten gedhe marang lestari sarta ngrembakane basa jawa. Pokoke sembarang cara bisa dienggo, amrih basa jawa entuk papan kang jembar, merdika urip ngrembaka.

Wosing atur, menwa guru ndueni kreativitas kang dhuwur, bisa ningkatake kemandhirian, ngrenggesengake wulangan basa jawa kalebu tembange kanthi meneka cara, lan bisa oleh asil kang maksimal maremake, wis pada karo ndeder winih unggul generasi penerusing bangsa kang bisa diandelaake samubarange, mligine bab dhuwure akhlak luhuring pakarti.

 

 

(kapethik saking LKS Esensi, 2008)

Iklan